Gents bureaulid verkozen op Innovacongres!

jan congresjolien congres

Dit weekend vond in Genk het innovacongres van de jonge christendemocraten plaats. Dit jaar stond het congres in teken van innovatie. Heel wat Gentse JONGCD&V’ers leverden een wezenlijke bijdrage. Zowel bij de totstandkoming als de amendering lieten onze experten hun mening weerklinken.

iminds

Bovendien bezocht JONGCD&V Gent onder impuls en leiding van Christophe Christiaens in de aanloop naar het innovatiecongres de hoofdzetel van iMinds in Gent. IMinds is het digitale onderzoekscentrum van de Vlaamse overheid. Het werkt rond state of the art ICT projecten en functioneert als business incubator voor start-ups.

“Zelfrijdende auto’s, sensoren, open data, living labs, data mining, …  De technologische revolutie die momenteel bezig is biedt veel kansen voor steden. Door het opzetten van ‘Smart Cities’ projecten kunnen lokale overheden de levenskwaliteit van hun burgers verhogen en betere dienstverlening verlenen. “(Christophe Ch.)

De Gentse stempel blijkt wellicht het meest uit de aandacht die gaat naar opkomende deelinitiatieven en het belang hiervan voor jonge generaties.

“Voor JONGCD&V zit de deeleconomie inherent in de christendemocratie  ingebakken. Het gaat immers uit van mensen die samenwerken, die co-creëren en co-  produceren en niet langer alles individueel willen bezitten, maar het gebruik ervan samen willen beleven. Het leidt tot meer verbondenheid en genereert maatschappelijke én  economische meerwaarde. Het stimuleert mensen om als rentmeester meer duurzaam te consumeren, zonder daarbij op het noodzakelijke gebruik van producten en diensten te  moeten inboeten.

JONGCD&V ijvert voor een overheid die de deeleconomie faciliteert, ondersteunt en reguleert. Er zijn snel duidelijke regels nodig, die de inkomsten uit peer-to-peer transacties regelen. De overheid zet campagnes op, gericht op zowel ondernemers als consumenten, om de mogelijkheden van de deeleconomie in de verf te zetten.” (bron: innocongrestekst JONGCD&V NATIONAAL)

Maar ook de noodzaak van stimuli voor energiebedrijven om te investeren in nieuwe technologieën ligt ons nauw aan het hart. Dat het R&D-budget voor energieonderzoek in de OESO sinds de jaren ’80 nog nooit zo laag is geweest, lijkt ons volstrekt onaanvaardbaar.

congrestekst meeting

mariam congres

“Binnen de energiesector een grote behoefte voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën (zoals hernieuwbare energie, maar ook kernfusie) ontstaat en de realisatie van de ‘Energiewende’ binnen de Europese grenzen. Hiermee gepaard moet ook massaal worden geïnvesteerd in het aanpassen van de energie-infrastructuur, interconnectiviteit van de Europese lidstaten en de mogelijkheden voor energieopslag en demand-side management.

Er moet worden gewerkt aan een geüniformiseerd Europees beleidskader  en een gelijk speelveld op de Europese energiemarkt. Innovatiebelemmerende wetgeving  moet worden weggewerkt en subsidies die niet zijn toegelegd op het initiëren van nieuwe technologieën moeten worden afgeschaft. Een degelijke hervorming van het ETS-systeem  moet leiden tot een correcte internalisering van de milieukosten.” (bron: innocongrestekst JONGCD&V NATIONAAL)

Ook de volgende stellingen werden onder meer aangenomen:

– het voorzien van een kwalitatieve stageoptie in elke opleiding en het vrijmaken van meer stagebegeleiders

– het verminderen van de publicatiedruk voor jonge onderzoekers door een aanpassing van het evaluatiesysteem

– inzet op innovatieve arbeidsorganisatiemodellen om burn-outrisico’s te verlagen en werk werkbaar te houden

(bron: innocongrestekst JONGCD&V NATIONAAL)

bureau gent

Maar heel wat aandacht ging uiteraard naar de spannende bureauverkiezingen. Wij hoopten alvast op een gunstige Oost-Vlaamse uitslag na een mooie campagne.

Met grote trots kondigen we aan dat naast de Oost-Vlaamse Florence ook Jan Bleus, één onze drie Gentse kandidaten, verkozen werd tot bureaulid 2015-2017.

Wij wensen Jan en het volledige bureau, waaronder kersvers voorzitter Wim Soons veel succes toe!

Maar zowel voor de bureauleden, als diegenen die het net niet haalden, hebben we maar één boodschap:

Nie neute, nie pleuje, gasten! 

En voor wie zich afvraagt waar de afwezigen waren…boottocht

In Gent vond zaterdag ook een havenrondvaart plaats. CD&V Gent trakteerde haar nieuwe (overwegend jonge) leden op een exclusieve boottocht in aanwezigheid van Wouter Beke, Pieter De Crem en Joke Schauvliege.

Aan jong Gents talent dus geen gebrek!

Advertisements

Naar een doorgedreven en efficiënt Vlaams innovatiebeleid

In 2011 en 2012 bracht pinnova 2rofessor De Soete in opdracht van de Vlaamse regering zijn bekende rapporten uit over het Vlaamse innovatiebeleid. De conclusie van deze rapporten was samengevat: Vlaanderen behoort tot de top van de wereld maar moet haar handicaps wegwerken wil het daar blijven. Deze handicaps zijn: fragmentatie van het steunlandschap, de innovatieparadox en KMO’s die te weinig innoveren. De huidige Vlaamse regering lijkt de handicaps met wisselend succes aan te pakken.

KMO’s en Innovatie

De Vlaamse KMO is niet inherent minder innoverend dan zijn tegenhangers in onze buurlanden, er zijn zelfs meer dan voldoende instrumenten gericht op het ondersteunen van KMO’s en KMO-innovatie. Het grote nadeel is dat deze instrumenten zeer sterk gefragmenteerd zijn en vaak een administratieve rompslomp vragen waardoor voor de ondernemer het sop vaak de kool niet meer waard is.

De versplintering zorgt er verder ook voor dat de KMO’s de weg niet vinden naar de meest geschikte instrumenten.

In Vlaanderen is het IWT bevoegd voor het ondersteunen van innovatie bij de bedrijven. De Vlaamse regering voegt deze samen met een ander orgaan, het Agentschap Ondernemen, dat ondernemerschap moet steunen tot een nieuw Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (AIO).

Dit nieuwe agentschap zal de multitude aan instrumenten die haar beide voorhangers hebben integreren en een enkel ondernemersloket oprichten met oog iedere onderneming steun op maat aan te bieden.

Dit zou de ondernemingen moeten helpen het bos door de bomen te zien en de steun optimaal te alloceren. Verder heeft de regering ook de aanzet gegeven tot het uitbreiden van de Strategische Onderzoekscentra (SOC), waarbij onderzoekers samenwerken met de bedrijfswereld, met een SOC Maakindustrie voor de hoogtechnologische machinebouw.

Innovatieparadoxinnova 1

Maatregelen als de Strategische Onderzoekscentra helpen ook de innovatieparadox te bestrijden. De innovatieparadox manifesteert zich wanneer overheden hoge bedragen uitgeven aan innovatie en wetenschapsbeleid, maar er niet de verwachte return van zien in de bedrijfswereld. Kennis wordt dus met andere woorden niet gevaloriseerd en dus niet omgezet in nieuwe en betere producten en diensten.

Fragmentatie

Wellicht de meest opmerkelijke, en meest zichtbare, conclusie uit de rapporten is het feit dat het Vlaamse innovatiebeleid hopeloos gefragmenteerd is.

Om u een klein idee te gevinnova 3en, Vlaanderen telt ongeveer: 5 strategische onderzoekscentra en dubbel zoveel lichte structuren (een soort miniSOC); Technology Transfer Offices verenigen de universiteiten om technologie te transfereren naar de bedrijven,  Provinciale Innovatiecentra, De Herculesstichting financiert zwaar onderzoeksmaterieel, het FWO ondersteunt het zogenaamde fundamentele onderzoek aan de onderzoeksinstellingen, het IWT en Agentschap Ondernemen voor de steunmiddelen en het VRWI en de SERV als adviesorganen… In het aanpakken van de fragmentatie kent Vlaanderen een gemixed succes.

Deze Vlaamse regering heeft besloten de aanzet te geven tot het bestrijden van deze fragmentatie door het VRWI af te schaffen en alvast het IWT en Agentschap ondernemen samen te smelten tot één steungevend Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Ook de Herculesstichting en het FWO smelten samen als steunorgaan voor het fundamentele onderzoek.

Toch blijkt het bestrijden van de fragmentatie niet over een leien dakje te lopen. De regering schaft het VRWI af, maar richt tegelijkertijd een nieuwe Industrieraad op die moet adviseren rond innovatie en industrieel beleid. Ze plant zelfs grote delen van het ex-VRWI personeel in deze structuur te integreren. Ze gaat dus met andere woorden van VRWi naar VRWI 2.0. Verder wordt een nieuwe structuur opgericht, de zogenaamde Strategische InnovatiePlatformen die tussen de SOC’s en Lichte Structuren komt te staan.

Dit toont aan dat een oefening om een nieuw elan te geven aan de handicaps in ons innovatiebeleid en verder in te slaan op de goede weg nuttig en nodig is.

Deze bijdrage is geschreven in het kader van het Jong CD&V INNOVA-congres.

Pieter Baert

Tuupe tegoare goan we veur het Gent van de 21ste eeuw!

Gemeenschappelijk persbericht JONGCD&V Gent en CD&V Gent:

Op vrijdag 27 februari maakten het Gents Milieufront, Unizo en ook Stad Deinze bekend dat ze naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen om de bouw van het parkeergebouw en het geplande outletcenter op The Loop aan te vechten. CD&V Gent neemt de gelegenheid te baat om zich nogmaals uit te spreken tegen de komst van het outletcenter, vooral vanwege de verkeerstoename en de negatieve impact op de handel in de binnenstad.

the loop

Van bij aanvang van het dossier van de ontwikkeling van de site ‘The Loop’ heeft CD&V Gent bij de besprekingen in de gemeenteraad en ook in het publieke debat een aantal bezorgdheden geuit, in het bijzonder aangaande de toename van het autoverkeer en de impact op de handel in de binnenstad.

Op die bezorgdheden is sindsdien nog geen afdoend antwoord gekomen. Integendeel, de verdere ontwikkelingen in dit dossier hebben onze bezorgdheid enkel doen toenemen. De bouw van een outletcenter en een parkeergebouw van drie verdiepingen strookt niet met de principes van duurzaamheid en leefbaarheid waar stadsontwikkeling voor ons moet op zijn gestoeld.

Het outletcenter zal een enorme stroom autoverkeer genereren. Er worden ingrepen gedaan op het vlak van fietsverkeer en openbaar vervoer, maar het effect daarvan zal slechts marginaal zijn. De overgrote meerderheid van de 2 à 3 miljoen bezoekers zal met de wagen komen. Het bijkomende autoverkeer zal zorgen voor verkeersellende, ook op het aansluitende hoofdwegennet, en zal allerlei vormen van overlast en milieu- en gezondheidsschade tot gevolg hebben.

Een dergelijke milieu- en mensonvriendelijke, op autobereikbaarheid gerichte mega-ontwikkeling staat haaks op het beleid dat het stadsbestuur elders in de stad wil voeren en aan haar burgers oplegt, en op de ambities van de stad op het vlak van duurzaamheid en klimaatneutraliteit.

Ook voor de middenstand dreigt het outletcenter nefaste gevolgen te hebben.

Wij ijveren voor de versterking van de Gentse winkelkern en hebben daartoe in het verleden al verschillende acties opgezet en initiatieven genomen. De komst van het outletcenter strookt niet met onze visie. Wij vrezen dat vele handelaars in de binnenstad hun omzet zullen zien dalen, en dat de leegstand van handelspanden in het centrum verder zal toenemen. En dat terwijl middenstand en handel essentieel zijn om de levendigheid van onze stad te waarborgen.

Ook het enorme gebrek aan transparantie en aan inspraak voor de Gentenaars is ons een doorn in het oog. Het stadsbestuur heeft de ontwikkeling van het project in handen gegeven van private spelers, waardoor het aan de democratische controle is onttrokken. De bevoegde schepen van Mobiliteit steekt zich weg achter ‘beslist beleid’. Meerderheidspartij Groen kijkt de andere kant op terwijl een project verrijst dat de leefbaarheid van onze stad sterk onder druk zet. De Gentenaars noch de gemeenteraad worden gehoord. Maar intussen worden wel enorme hoeveelheden publieke gelden geïnvesteerd in het beheer van de parkeergarage, terwijl de Stad op tal van andere vlakken ingrijpend moet besparen.

Wij geloven niet in de meerwaarde van het outletcenter. Wij menen dat dit project een slechte zaak is voor Gent. En wij begrijpen vooral niet dat het paars-groene stadsbestuur het toenemende protest van Gentenaars en middenveldorganisaties naast zich neerlegt en halsstarrig voortgaat op de ingeslagen weg. Welke belangen spelen die groter zijn dan die van onze stad en haar bewoners?

Sarah Claerhout, voorzitster CD&V Gent
Veli Yüksel, voorzitter gemeenteraadsfractie CD&V Gent
Gaëlle De Smet, voorzitster Jong CD&V Gent

Samen bouwen aan de toekomst van JONG CD&V !

congres 7

Dit weekend was ik aanwezig op het Innova-congres van Jong CD&V. Niettegenstaande het interessante thema “innovatie” stond dit congresweekend voornamelijk in het teken van de nationale bureau- en voorzittersverkiezing van JONG CD&V. Na maanden campagne was het moment aangebroken om te weten wie de fakkel van Tom Vandekendelaere zou overnemen en wie de nieuwe bureauleden zouden zijn.

Na een hele dag boeiende sprekers te hebben gehoord over het thema innovatie en een avondje stand-up comedy kwam omstreeks 22u Wouter Beke met de uitslag het podium op. De spanning was om te snijden in de zaal. De uitdrukking in de gezichten van de kandidaat-bureauleden en kandidaat-voorzitters sprak boekdelen. Eindelijk zouden ze na maanden campagne voeren weten of zij de nieuwe ambassadeurs zouden worden van JONG CD&V of niet. Het verdict was het volgende;  met een verschil van maar liefst 9 stemmen werd Wim Soons  na onze Frederik de nieuwe voorzitter van JONG CD&V. Maar ook tussen de kandidaat bureau-leden was het verschil zeer klein tussen de nieuwe bureauleden en diegenen die het niet haalden.

congres 4

Ik wist uit het verleden dat JONG CD&V een patent heeft op spannende verkiezingen, maar had dit zelf nog nooit meegemaakt, dit weekend kon ik er eindelijk eens van dichtbij getuige van zijn. Als lid vond ik dit een bijzonder moment. De vaak zo koelbloedige kandidaten  werden opeens doodgewone mensen met al hun emoties. Voor de één tranen van geluk voor de ander tranen van net niet. Helaas op verkiezingen zijn er altijd winnaars en verliezers en is winnen uiteraard veel leuker dan verliezen.

Vooral als men nipt verloren heeft kan de uitslag soms extra hard aankomen of als men nipt gewonnen heeft de opluchting soms veel  groter zijn. Het is vaak op zo’n cruciale momenten dat het ware gelaat van de christendemocraat naar boven komt.

Daarom wil ik in deze brief een pleidooi doen aan alle deelnemers van deze JONG CD&V verkiezingen om christendemocraat te zijn. De christendemocraten zijn in mijn ogen niet altijd diegene die winnen of verliezen maar wel diegene die verloren hebben en de hand durven reiken naar de winnaars of zo ook diegene die gewonnen hebben en de hand durven uitreiken naar de verliezers.

congres 5Aan de verkozen bureauleden wil ik een oproep doen. Spreek de deelnemers die het niet haalden ook aan en moedig ze aan in hun JONG CD&V engagement! Betrek hen actief in jullie nieuw JONGCD&V verhaal! Laat hen niet los maar zorg dat ze hun plaats vinden binnen onze beweging. Zorg ervoor dat ook hun overtuiging, zienswijze en actiepunten meegenomen worden in jullie toekomstverhaal.

congres 3

Aan diegenen die het (wellicht onterecht) niet haalden vraag ik om door te gaan. Met dezelfde gedrevenheid. Reik de hand aan onze nieuwe bureauleden en help hen de krijtlijnen uit te tekenen om onze warme, relevante jongerenbeweging te versterken. Want het zou zonde zijn om elkaar op zo’n cruciaal tijdstip laten vallen.

Nooit mogen we vergeten dat we allemaal JONG CD&V’ ers zijn. Vandaag hebben we elkaar meer dan ooit nodig. De uitdagingen zijn nog nooit zo groot en onoverzienbaar geweest, het politieke landschap des te versnipperd en de jongeren… Wel, die zijn nog nooit zo anti-politiek geweest. Slecht als we de rangen sluiten en als één geheel naar buiten komen, kunnen we nieuw talent aanspreken, enthousiasmeren en werkelijk iets doen!

Als we willen vooruit gaan, kunnen we dat enkel als we dat samen doen. Alleen op die manier zullen we er in kunnen slagen terug het geweten van de partij te worden. Dan pas gedragen we ons als echte christendemocraten!

Met tsjeefse groet,

Mathias Eggermont uit Deinze, persoon die elke dag probeert om christendemocraat te zijn 😉

Over het DNA van christendemocraten…

10904436_10153094225779532_4590238863784076731_o Zoals jullie hier en daar al hebben gezien en hopelijk hebben gehoord beweegt er heel wat bij CD&V en Jong CD&V Gent.  CD&V is wat m’n noemt een klassieke partij, een gevestigde waarde.

In Gent is echt niets minder waar. Klassiek zou ik ons al helemaal niet noemen, zeker niet bij de Jongeren, en in het Gentse politieke landschap zijn we allesbehalve een gevestigde waarde. Dit zorgt ervoor dat we in het engageren en warm maken van nieuwe mensen en jongeren innovatief moeten zijn. Dit is niet alleen iets wat wij ervaren.

Tijden zijn veranderd, een wekelijkse  of maandelijkse vergadering waar mensen komen luisteren naar een voorzitter is niet meer voldoende. Mensen plannen hun leven ook niet meer naar die ene vergadering, er is zoveel meer te doen. Jongeren die zich vandaag engageren om aan politiek te doen verwachten ook meer, en terecht. Het is dan ook belangrijk dat mensen voelen dat hun mening wordt gewaardeerd, dat hun mening telt, of ze nu maandelijks naar die vergadering komen of niet.

In Gent proberen we daar op verschillende manieren een antwoord aan te bieden.  Bij ons is het belangrijk dat we samen vooruit gaan en dat de wereld door ons engagement een klein beetje beter wordt. Hoe dat engagement nu gebeurt maakt niet uit.

steffi 2

Of iemand nu maandelijks naar de vrijdaggroep komt om te discussiëren over thema’s waar we van wakker liggen en waar we een antwoord op zoeken, of iemand is actief op de sociale media door een reactie op de actualiteit te schrijven en zo een actie op gang te zetten, of iemand komt maandelijks naar het bestuur en blijft zo op de hoogte van de activiteiten en werkt mee,  dat maakt allemaal niet uit.

Het wordt dus voor alle organisaties waar engagement van de leden belangrijk is een hele uitdaging om te antwoorden aan de veranderingen van vandaag. Bij CD&V in Gent lukt dat ons vandaag al behoorlijk. We trekken heel wat nieuwe jongeren en mensen door via verschillende kanalen en manier van engagement werken. Wat telt voor ons is het engagement en dat mensen zich goed voelen bij ons. Het uiteindelijke doel moet zijn dat een organisatie ermee vooruit komt, of dit nu via een maandelijkse of wekelijkse vergadering is maakt niet uit.

Wegstappen uit onze gevestigde en klassieke manier van werken zal niet altijd evident en soepel verlopen, maar veranderingen zijn dat nooit geweest. Met onze niet- klassieke en niet- gevestigde manier van denken in Gent doen wij alvast ons best om daar een oplossing op te vinden en er binnen enkele jaren meer dan ooit te staan.

Steffi De Craemer

Jongeren aller partijen, verenigt u!

gemeenteraad

Beluister hier de serene tussenkomst van onze fractieleider rond het dossier The Loop nav. van de berichtgeving rond de peperdure parkeergarage. (https://clyp.it/5fgqofzw)

In de schoot van de vrijdaggroep boog CD&V Gent zich olv. expert Vincent Van Peteghem reeds over de zin en onzin van het alsmaar meer uitbesteden van gemeentelijke taken (tot 30% van het beleidsbudget) aan allerlei intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of zelfstandige agentschappen en hun allesomvattende dienstverlening

Met zulke structuren kunnen ongetwijfeld efficiëntiewinsten, schaalvoordelen en een professionalisering worden gerealiseerd. Maar wat als ze weinig transparant zijn en de gemeenteraad, de oppositie en de Gentenaars gewoonweg buitenspel zetten?

Dossier The Loop is hier jammer genoeg een uitstekend voorbeeld van.

Via het stadsontwikkelingsbedrijf Sogent slaagde de stad erin haar aandelen in de eigendom van de gronden stilzwijgend te verkopen. Hierdoor verloor ze doelbewust alle vat op het finale project! Tegelijkertijd engageerde ze zich voor de financiering (via Sogent) en voor de uitbating (via het Mobiliteitsbedrijf) van de gigantische parking.

De vermelde verbintenissen (rond mobiliteit) werden door de stad reeds aangegaan alvorens ze zich over de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag van de parking diende uit te spreken…

De bevoegde schepen staat hierdoor naar eigen zeggen machteloos ten opzichte van een project dat radicaal indruist tegen één van grote uitgangspunten van zijn beleid, met name het Gents mobiliteitsplan.

En CD&V Gent dient zich nu voor meer uitleg (hetzij de verdere praktische uitwerking, hetzij de financiële implicaties op de stad) te wenden tot de voorzitter van een EVA in de plaats van het stadsbestuur.

Conclusie?

In tijden van budgettaire krapte waar lokale besturen efficiënter willen besturen, logge procedureregels willen omzeilen of het maatschappelijk debat gewoonweg schuwen, moeten we absoluut waakzaam blijven dat onze democratische beginselen niet worden uitgehold.

Want een “Dat is nu éénmaal zo…” meneer de Schepen, volstaat voor JONGCD&V Gent niet. 

Extra rijstrook op E40 aan Flanders Expo

autos

Gent bereidt zich vastberaden voor op het megalomane project The LoopZo bleek vandaag uit de media dat de E40 over enkele jaren een extra weefstrook tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem krijgt.

De geplande parking van 2046 plaatsen aan het toekomstige Outletcenter The Loop vormt GEEN exemplarische (en dus gewenste) RANDPARKING die het huidige autoverkeer uit de binnenstad zal weren.

De parking maakt daarentegen inherent deel uit van een project dat een gigantische éxtra verkeersstroom zal teweegbrengen.

Toenemend autoverkeer vormt nochtans de grootste oorzaak van een stijgende luchtvervuiling, langere files en dus meer sluipverkeer (incl. de hinderlijke gevolgen) voor onze Gentse deelgemeenten. Bovendien is onze weginfrastructuur, in het bijzonder het autoverzadigde stuk van de E40 tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem, hier niet op voorzien.

Om dat allemaal te verhelpen onderhandelt de stad reeds jaren voor een vierde rijvak op de E40. Vandaag boekte de stad met haar lobbywerk finaal succes.

Na haar bezwaren bij het project The Loop heeft JONG&V Gent nu ook haar bedenkingen bij deze ‘weefstrook’ en kijkt ze uit naar de resultaten van het MER-rapport dat hiervoor zal worden opgemaakt.

Een mobiliteitsinfarct lijkt dan wel op korte termijn vermeden, enkel een beleid dat de groei van nog meer autoverkeer afremt, biedt in de toekomst (naar grote waarschijnlijkheid) echt soelaas.

Voor ons lijken de baten van de exploitatie van het Outletcenter dan ook niet in verhouding te staan met alle andere kosten, nadelen en economische gevolgen.

Want welke trotse Gentenaar zal ons tegenspreken als we zeggen dat winkels, detail- & horecazaken in onze Gentse handelscentra thuishoren in de plaats van naast een autosnelweg?